Πολιτική, απαιτήσεις & προτάσεις

σχολή αστρολογίας

σχολή αστρολογίασ

Απαραίτητο να διαβαστεί από όσους επιθυμούν την εγγραφή τους στα μαθήματα των Αρχών Βασικής Αστρολογίας

1. Το σύνολο της διδακτέας ύλης διεξάγεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, με περισσότερες από 110 σελίδες Α4 συνοδευτικών σημειώσεων και πάνω από 6 ώρες διαδικτυακών μαγνητοσκοπημένων σεμιναρίων. Τα μαθήματα διεξάγονται από τον Βασίλειο Τάκο, ο οποίος έχει τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα της συγκεκριμένης ύλης των μαθημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η άριστη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

2. Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι θα χρειάζεται να μελετήσει περίπου 2 ώρες για να ανταποκριθεί επιτυχώς σε κάθε μάθημα. Το πιστοποιητικό κατάρτισης εκδίδεται μόνο σε σπουδαστές που αποδεικνύουν τη μελέτη και την κατανόηση του υλικού, συμπληρώνοντας με επιτυχία τις καθορισμένες εργασίες των μαθημάτων. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει την ύλη των μαθημάτων και κατ' επέκταση τις εργασίες που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη ύλη, ακόμη και κατά την διάρκεια φοίτησης των σπουδαστών.

3. Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε ψηφιακή μορφή (PDF) καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, που μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του σπουδαστή. Το υλικό της σχολής, το υλικό εργασίας, το υλικό των απαντήσεων για κάθε εργασία και γενικότερα ολόκληρο το υλικό που χρησιμοποιείται κατά την παράδοση της διδακτέας ύλης της σχολής (κείμενα, εικόνες, πίνακες, χάρτες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, η ύλη που παρέχεται στα ηλεκτρονικά αρχεία των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των εργασιών, των επιπλέον παραδειγμάτων, τα βίντεο παρουσιάσεων, τόσο σε μαγνητοσκοπημένη μορφή, όσο και κατά τη ζωντανή μετάδοση (εάν υπάρχουν) και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σχολής, αλλά και ό,τι συζητείται στο πλαίσιο των διαδικτυακών συζητήσεων/συναντήσεων συνολικά), με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 προστατεύεται αυστηρά και παρέχεται μόνο για προσωπική μελέτη. Κανένα στοιχείο από τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί οπουδήποτε, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, ή να αναφερθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να κυκλοφορήσει γενικότερα σε οποιαδήποτε μορφή. Τα εκπαιδευτικά βίντεο της σχολής δεν είναι διαθέσιμα για προσωπική λήψη (download) και είναι προσβάσιμα μόνο εάν ο σπουδαστής συνδεθεί στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο vasiliostakos.gr, όπου διεξάγονται τα μαθήματα. Επιτρέπεται σε κάθε απόφοιτο να συνεχίσει την πρόσβαση σε αυτά τα βίντεο και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό στον διαδικτυακό τόπο των μαθημάτων για όσο χρόνο κρίνει η σχολή ότι θα πρέπει να διατηρήσει το υλικό αυτό διαδικτυακά. Εν κατακλείδι, απαράβατος όρος της πολιτικής μας αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα είναι η πλήρης αποδοχή αυτών.

4. Το ψηφιακό υλικό των μαθημάτων είναι κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους υπολογιστές. Οι σπουδαστές είναι απαραίτητο να έχουν σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς όλα τα μαθήματα διεξάγονται στον διαδικτυακό τόπο της σχολής.

5. Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές χρειάζεται να παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό βίντεο, διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο δείχνει πώς να πλοηγηθούν στην εφαρμογή διδασκαλίας των μαθημάτων της σχολής, να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό και να υποβάλουν τις εργασίες τους.

6. Η πρόσβαση στα μαθήματα πραγματοποιείται μόνο με την καταβολή πληρωμής ολόκληρου του ποσού φοίτησης, όπως έχει ορισθεί από τη σχολή. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των μαθημάτων αυτών, δίχως όμως αυτό να επηρεάσει τους εγγεγραμμένους σπουδαστές.

7. Στην απίθανη περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ακυρωθεί ή δεν είναι προσβάσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 2 εβδομάδες), η σχολή θα επιστρέψει όλα τα καταβληθέντα δίδακτρα των μαθημάτων σε όσους σπουδαστές έκαναν την εγγραφή τους στο διάστημα αυτό (των δύο εβδομάδων) δίχως να έχουν αποφοιτήσει ακόμη, αλλά δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άλλα πρόσθετα έξοδα που βαρύνουν προσωπικά τους συμμετέχοντες.

8. Η σχολή δεν έχει καμία υποχρέωση να αναλύει αστρολογικούς χάρτες ή να απαντάει με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε ερώτηση των σπουδαστών ή των πελατών τους, που δεν σχετίζεται απόλυτα με την ύλη των μαθημάτων. Η σχολή δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντάει σε ερωτήσεις σπουδαστών που έχουν αποφοιτήσει. Η σχολή απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με την ύλη του εκάστοτε μαθήματος και μόνο.

9. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός σπουδαστή και τον αποκλεισμό του από την διαδικτυακή αίθουσα και το υλικό των μαθημάτων, όταν αυτός επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της σχολής με οποιονδήποτε τρόπο, δίχως η σχολή να έχει την νομική υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων του, καθώς ο σπουδαστής έλαβε γνώση του υλικού των μαθημάτων.

10. Ο εκάστοτε σπουδαστής έχει το δικαίωμα ένστασης για την βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων τεστ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια φοίτησης μέχρι την αποφοίτησή του, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αδικείται. Η σχολή έχει την υποχρέωση να εξετάσει την ένσταση του σπουδαστή, και εάν κριθεί απαραίτητο, να επανεξετάσει και να επαναπροσδιορίσει οποιαδήποτε βαθμολογία, αναλόγως. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού της βαθμολογίας ενός ή περισσοτέρων τεστ ή της συνολικής βαθμολογίας ενός σπουδαστή εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

11. Εάν ένας σπουδαστής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στα μαθήματα των Αρχών Βασικής Αστρολογίας και εν συνεχεία αναθεωρήσει, για οποιονδήποτε λόγο, την απόφαση συμμετοχής του στα διαδικτυακά μαθήματα της σχολής, δεν μπορεί να λάβει τα χρήματα που έχει καταβάλλει, καθώς έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων αμέσως μετά την αγορά των μαθημάτων αυτών.

12. Η σχολή δεσμεύεται για την καλύτερη δυνατή συσκευασία των πιστοποιητικών αποφοίτησης για την αποστολή τους. Η σχολή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τους σπουδαστές ή φθορές που ενδεχομένως να προκληθούν από τρίτους (ταχυμεταφορές, ταχυδρομεία, κτλ.), κατά την διαδικασία μεταφοράς και παράδοσής τους στην διεύθυνση παραλαβής που έχει δηλώσει ο εκάστοτε σπουδαστής, και σε μια τέτοια περίπτωση εσφαλμένων στοιχείων ή αίτησης επανέκδοσης για οποιονδήποτε άλλον λόγο ή φθοράς από τρίτους, το κόστος επανέκδοσης και αποστολής (ανάλογα τα τέλη αποστολής, όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφοράς και του τρόπου αποστολής) του πιστοποιητικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο τον σπουδαστή.

13. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει για σκοπούς διαφήμισης και marketing οποιαδήποτε αξιολόγηση/κριτική/σχολιασμό/ανάρτηση σχετικά με τον Βασίλειο Τάκο, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τα μαθήματα αστρολογίας ή την σχολή του γενικότερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο Google Business Account του Βασίλειου Τάκου, αλλά και οποιοδήποτε ιστότοπο αναρτηθούν.

14. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους της πολιτικής, των απαιτήσεων και των προτάσεών της οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο. Ο χρήστης και σπουδαστής έχει την υποχρέωση να επισκέπτεται τακτικά και να ενημερώνεται σχετικά με την πολιτική της σχολής και τους όρους χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας και η είσοδος στην διαδικτυακή αίθουσα, που αποτελεί μέρος αυτής, αποτελεί απόδειξη σιωπηλής αποδοχής των όρων χρήσης και της πολιτικής της σχολής.